Sekcja Płetwonurków ALFA

 

 

REGULAMIN SEKCJI PŁETWONURKÓW"ALFA"

 

Rozdział I

Ustalenia podstawowe

Artykuł 1.

1. Sekcja "ALFA" jest sekcją płetwonurków powołana przy Sopockim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym z siedzibą w Sopocie, zrzeszającą nurkujących członków Sopockiego WOPR.
2. Terenem działania Sekcji "ALFA" są polskie i światowe akweny wodne.

Artykuł 2.

1. Sekcja działa według wytycznych Komisji Działalności Podwodnej PTTK oraz własnego regulaminu.

Artykuł 3.

Celem Sekcji "ALFA" jest:
- Wykonywanie działań nurkowych na potrzeby Sopockiego WOPR,
- Organizowanie szkoleń na stopnie nurkowe KDP/CMAS , nurkowanie międzystopniowe, nurkowanie rekreacyjne, nurkowanie specjalistyczne, nurkowanie techniczne oraz szeroko pojęta popularyzacja nurkowania,
- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Sekcji,
- Wymiana informacji i doświadczeń poprzez współpracę z krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami nurkowymi.

Artykuł 4.

•  Sekcja opiera swa działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków.

 

Rozdział II

Członkostwo

Artykuł 5.

Członkiem Sekcji "ALFA" może być osoba która złoży deklarację i spełnia następujące wymogi:
- Jest członkiem Sopockiego WOPR,
- Ukończyła 14 rok życia ( do lat 18 potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego),
- Posiada stopień nurkowy KDP/CMAS.
- Osoba , nie będąca płetwonurkiem , która posiada uprawnienia lub kwalifikacje przydatne w działalności Sekcji, lub zadeklaruje uzupełnienie stopni kwalifikacyjnych uprawniających do nurkowania.

 

Rozdział III

Władze Sekcji

Artykuł 6.

Władzami Sekcji "ALFA" są;
- Prezes Sopockiego WOPR,
- Kierownik Sekcji powołany Uchwałą Sopockiego WOPR.

 

Rozdział IV

Ustalenia końcowe

1. O sprawach nieujętych w Regulaminie Sekcji "ALFA" decydują Władze Sekcji "ALFA" oraz Zarząd i Statut Sopockiego WOPR.

 

Copyright © 2007-2010 Sekcja Płetwonurków ALFA
Sopockie WOPR